Általános Szerződési Feltételek

Hatályba lépés időpontja: 2020.03.22.

Utolsó módosítás időpontja: 2020.11.17.

1. Szerződő felek

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF), mint távollevők között kötött szerződés általános feltételeit foglalja magába, amely létrejött egyrészt a hungarycs.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) és a 37.221.209.130:27130, 37.221.209.129:27055, 37.221.209.129:27055, 37.221.209.132:27070, 37.221.209.131:27065, 37.221.209.130:27120, 37.221.209.130:27115, 37.221.209.132:27125, 37.221.209.131:27155, 37.221.209.129:27110 IP címeken elérhető játékszerverek (továbbiakban Szerverek) tulajdonosa Hembach Roland (magánszemély), mint Szolgáltató, másrészt a jelen ÁSZF-ben meghatározott személy, mint Ügyfél között. A felek közötti szerződésre a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok az irányadóak.

2. Fogalmak meghatározása

2.1. ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek, amely a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és folyamatosan elérhető a Szolgáltató weboldalán.
2.2. Szerver: Az ÁSZF 1.1-ben meghatározott IP címek egyikén elérhető játékszerver.
2.3. Ügyfél: A jelen ÁSZF-ben meghatározott Fiókkal rendelkező, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó.
2.4. Fiók: A Regisztráció elvégzésével az Ügyfél adataival létrejött személyes felhasználói fiók.
2.5. Pont: Az Ügyfél Fiókjához tartozó, vásárolható vagy gyűjthető, Szerveren felhasználható virtuális fizetőeszköz, melynek megjelenített elnevezése Szerverenként eltérhet (pl. LCS).
2.6. Admin jog: A Szerver adminisztrációs jogosultsága, amivel lehetősége van az Ügyfélnek egyedi funkciók használatára.
2.7. Fizetési lehetőség: Minden, a Szolgáltató által elfogadott fizetési lehetőség, amely segítségével az Ügyfél Pontokat, Admin jogot vagy egyéb szolgáltatásokat vásárolhat a Szolgáltatótól.
2.8. Regisztráció: A Weboldalon vagy a Szerveren csatlakozás után a játékkliensből elvégezhető regisztrációs folyamat sikeres, hibaüzenet nélküli elvégzése.
2.9. Szerződés: A jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató és az Ügyfél között, mint távollevők között létrejött elektronikus úton kötött, magyar nyelven íródott határozatlan idejű szerződés, amely nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.
2.10. Weboldal: A hungarycs.hu webcímen és aldomainjein elérhető honlap.
2.11. Szolgáltató: Az ÁSZF 1.1-es pontjában meghatározott Weboldal és Szerverek tulajdonosa.
2.12. Szerveradmin: A Szolgáltató munkatársai, akik a Szolgáltató által meghatározott hatáskörrel rendelkeznek. Jogosultságuk van indokolt esetben, a Szolgáltató nevében eljárni és az Ügyfél Admin jogának megvonására.
2.13. TeamSpeak szerver: A ts.hungarycs.hu címen TeamSpeak 3 klienssel elérhető kommunikációs szerver.
2.14. Admin szabályzat: A Weboldalon vagy TeamSpeak szerveren megtalálható szabályzatok összessége, amely Szerverenként különbözhet és attól függően vonatkozik az Ügyfélre, hogy melyik Szerveren van aktív Admin joga.

3. A Szerződés tárgya, hatálya, létrejötte

3.1. A Szerződés kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott Admin jog és Pontok az Ügyfél általi használatának biztosítására terjed ki.
3.2. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által történő módosításig vagy visszavonásig hatályban marad.
3.3. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosításokat a hatályba lépés előtt 5 (öt) nappal a Weboldalán közzétesz. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően az Admin jog vagy a Pontok további használata az ÁSZF és a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
3.4. A szerződéskötést az Ügyfél a Szerverre csatlakozva kezdeményezheti és a Regisztráció elvégzését követően a Regisztráció pillanatában a távollevők között kötött szerződések szabályai szerint jön létre és határozatlan ideig (a Fiók megszüntetéséig) szól.
3.5. A szerződéskötéssel az Ügyfél a Szolgáltatóval kifejezetten megállapodik abban, hogy a Szolgáltatónak a Fiók azonosításához, az Admin jog és a Pontok használatának biztosításához személyes adatokat kell kezelnie az Ügyfélről. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Weboldalon közzétett és a Szerveren a Regisztráció egyik lépésekor megtekinthető Adatvédelmi irányelvek tartalmazza, amelynek elfogadása a Szerződés nélkülözhetetlen feltétele.
3.6. Az Admin jogosultság vásárlása előtt az Ügyfélnek kötelessége a TeamSpeak szerveren egy Szerveradmintól engedélyt kérnie a vásárlásról.


3.7. A Szolgáltató és Szerveradmin jogosult az Admin jog és Pontok befagyasztására vagy elérhetetlenné tételére, abban az esetben, ha az Ügyfél sérti jelen szerződés bármely pontját, továbbá ha az Ügyfél nem tartja be a Szerverek általános szabályait és ezzel kárt okoz a Szolgáltatónak.

4. A szerződés megszűnése

4.1. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses jogviszony megszűnik az alábbi esetekben:
a) A Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.
b) Közös megegyezéssel történő megszüntetéssel.
c) Az Ügyfél felmondásával, amit a Szolgáltató elektronikus levél (email) címére küldött írásbeli nyilatkozatával kezdeményezhet.
d) Az Ügyfél indokolt felmondásával, az ÁSZF módosítása esetén, amennyiben nem fogadja el a Szerződés egyoldalú módosítását és ezt a Szolgáltató felé elektronikus levél (email) címére küldött írásbeli nyilatkozatával jelez.
e) Az Ügyfél indokolt esetben a Szerverről történő kitiltásakor.

5. Díjak

5.1. A Szolgáltató az Ügyfél számára a Szerverről elérhető egyenleget Pont egységben tart fent, amely játékbeli elnevezése Szerverenként változhat. A Pontok kizárólag a Szerveren a játékon belül használható funkciók vásárlására fordíthatók.
5.2. Pont vásárlás (egyenleg feltöltés, befizetés) esetén a befizetett ellenszolgáltatásért a fizetési felületen feltüntetett Pont mennyiség kerül jóváírásra a jelzett jóváírási arány alapján az Ügyfél egyenlegén.
5.3. A Szolgáltató kizárólag a Szerződés időtartama alatt köteles fenntartani az Ügyfél egyenlegét.
5.4. A Szolgáltató az Ügyfél Pont Egyenlegét indokolt esetben vagy az Ügyfél kérésére pozitív vagy negatív irányba módosíthatja.

6. Szolgáltatási feltételek

6.1. A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt az Admin jog és a Pontok használatának lehetőségét korlátozni a karbantartás időtartama alatt.
6.2. A bizonyíthatóan a Szolgáltató hibájából bekövetkezett kimaradás esetén az Ügyfél jogosult az Admin jogának a kimaradt időtartammal történő meghosszabbítását igényelni.
6.3. Az Ügyfélnek kötelessége jelezni a Szolgáltató felé a tudomására jutott minden olyan tényt, amely a Szerverek működését hátrányosan befolyásolhatja vagy a Szolgáltatónak abból anyagi kára keletkezhet.
6.4. Az Ügyfél semmilyen módon nem sértheti a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát.
6.5. Ha az Ügyfél megszegi a Szolgáltató által meghatározott Admin szabályzatot a Szolgáltató vagy a Szerveradmin jogosult az Ügyfél Admin jogát korlátozni, ideiglenesen szüneteltetni vagy véglegesen megszüntetni.
6.6. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szerverek hibás működésével, leállásával vagy megszűnésével kapcsolatban.

7. Ügyfélszolgálat

7.1. A Szolgáltató nem tart fent külön Ügyfél-szolgálatot, viszont bármikor fogad a szolgáltatásokkal kapcsolatos emaileket a hembi@hungarycs.hu címen és ezekre a lehető legrövidebb időn belül válaszol.
7.2. Az Ügyfélnek lehetősége van a TeamSpeak szerveren aktuálisan elérhető Szerveradminok egyikének feltenni a Szerverekkel vagy az Admin jogával kapcsolatos kérdéseit.

8. Panaszkezelés

8.1. A Szolgáltató törekszik a Szerverek és a felhasználható funkciók megfelelő és minőségi szolgáltatására. Azonban, ha az Ügyfélnek panasza van a Szerződés teljesítésével kapcsolatban, a Szolgáltatót megkeresheti a hembi@hungarycs.hu email címen elektronikus levél formájában.
8.2. A Szolgáltató és az Ügyfél vállja, hogy a vitás ügyeket minden esetben próbálja békésen megoldani a TeamSpeak vagy email kommunikációs lehetőségek egyikén.
8.3. Az Ügyfél panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információs hivatalhoz (NIAH):
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36(1)391-1400
Fax: +36(1)391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
8.4. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartózó, megegyezéssel nem rendezhető esetleges jogvitákra kikötik az alábbi bíróság kizárólagos illetékességét:
Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 14.
Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf.:414.
Központi telefonszám: +3672522150

9. Általános rendelkezések

9.1. Az Ügyfél vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Szolgáltató és munkatársai minden olyan eljárással vagy keresettel szemben - beleértve a veszteségekből, perekből, büntető eljárásokból, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi költségből származó anyagi veszteségeket -, amely a Szerverek, az Admin jog vagy a Pontok használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen ÁSZF megszegése esetén merülnek fel.
9.2. A Szolgáltató felé a jelen ÁSZF alapján bármely követeléssel szemben a teljes kötelezettségvállalása (amennyiben más jogszabály másképp nem rendelkezik) arra az összegre korlátozódik, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató részére kifizetett.
9.3. Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak és a Szolgáltató nem tesz ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ebben az esetben a Szolgáltató jogosult ezen intézkedések jövőbeni megtételére.
9.4. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést, annak átolvasását és értelmezését követően, akaratukkal mindenben megegyezőnek fogadják el és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.