-|HUNGARY|- Counter-Strike 1.6 Szerverek

Hatályba lépés időpontja: 2019.02.14.

1. Szerződő felek

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF), mint távollevők között kötött szerződés általános feltételeit foglalja magába, amely létrejött egyrészt a hungarycs.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) és a 37.221.209.130:27130, 37.221.209.129:27055, 37.221.209.129:27055, 37.221.209.132:27070, 37.221.209.131:27065, 37.221.209.130:27120, 37.221.209.130:27115, 37.221.209.132:27125, 37.221.209.131:27155, 37.221.209.129:27110 IP címeken elérhető játékszerverek (továbbiakban Szerverek) tulajdonosa Hembach Roland e. v. (ny. sz.: 51330374, adószám: 68164081-1-37), mint Szolgáltató, másrészt a jelen ÁSZF-ben meghatározott személy, mint Ügyfél között. A felek közötti szerződésre a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok az irányadóak.

2. Fogalmak meghatározása

2.1. ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek, amely a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és folyamatosan elérhető a Szolgáltató weboldalán.
2.2. Szerver: Az ÁSZF 1.1-ben meghatározott IP címek egyikén elérhető játékszerver.
2.3. Ügyfél: A jelen ÁSZF-ben meghatározott Fiókkal rendelkező, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó.
2.4. Fiók: A Regisztráció elvégzésével az Ügyfél adataival létrejött személyes felhasználói fiók.
2.5. Pont: Az Ügyfél Fiókjához tartozó, vásárolható vagy gyűjthető, Szerveren felhasználható virtuális fizetőeszköz, melynek megjelenített elnevezése Szerverenként eltérhet (pl. LCS).
2.6. Admin jog: A Szerver adminisztrációs jogosultsága, amivel lehetősége van az Ügyfélnek egyedi funkciók használatára.
2.7. Fizetési lehetőség: Minden, a Szolgáltató által elfogadott fizetési lehetőség, amely segítségével az Ügyfél Pontokat, Admin jogot vagy egyéb szolgáltatásokat vásárolhat a Szolgáltatótól.
2.8. Regisztráció: A Weboldalon vagy a Szerveren csatlakozás után a játékkliensből elvégezhető regisztrációs folyamat sikeres, hibaüzenet nélküli elvégzése.
2.9. Szerződés: A jelen ÁSZF szerint a Szolgáltató és az Ügyfél között, mint távollevők között létrejött elektronikus úton kötött, magyar nyelven íródott határozatlan idejű szerződés, amely nem kerül kinyomtatott okiratként aláírásra.
2.10. Weboldal: A hungarycs.hu webcímen és aldomainjein elérhető honlap.
2.11. Szolgáltató: Az ÁSZF 1.1-es pontjában meghatározott Weboldal és Szerverek tulajdonosa.
2.12. Szerveradmin: A Szolgáltató munkatársai, akik a Szolgáltató által meghatározott hatáskörrel rendelkeznek. Jogosultságuk van indokolt esetben, a Szolgáltató nevében eljárni és az Ügyfél Admin jogának megvonására.
2.13. TeamSpeak szerver: A ts.hungarycs.hu címen TeamSpeak 3 klienssel elérhető kommunikációs szerver.
2.14. Admin szabályzat: A Weboldalon vagy TeamSpeak szerveren megtalálható szabályzatok összessége, amely Szerverenként különbözhet és attól függően vonatkozik az Ügyfélre, hogy melyik Szerveren van aktív Admin joga.

3. A Szerződés tárgya, hatálya, létrejötte

3.1. A Szerződés kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott Admin jog és Pontok az Ügyfél általi használatának biztosítására terjed ki.
3.2. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által történő módosításig vagy visszavonásig hatályban marad.
3.3. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosításokat a hatályba lépés előtt 5 (öt) nappal a Weboldalán közzétesz. Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően az Admin jog vagy a Pontok további használata az ÁSZF és a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
3.4. A szerződéskötést az Ügyfél a Szerverre csatlakozva kezdeményezheti és a Regisztráció elvégzését követően a Regisztráció pillanatában a távollevők között kötött szerződések szabályai szerint jön létre és határozatlan ideig (a Fiók megszüntetéséig) szól.
3.5. A szerződéskötéssel az Ügyfél a Szolgáltatóval kifejezetten megállapodik abban, hogy a Szolgáltatónak a Fiók azonosításához, az Admin jog és a Pontok használatának biztosításához személyes adatokat kell kezelnie az Ügyfélről. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Weboldalon közzétett és a Szerveren a Regisztráció egyik lépésekor megtekinthető Adatvédelmi irányelvek tartalmazza, amelynek elfogadása a Szerződés nélkülözhetetlen feltétele.
3.6. Az Admin jogosultság vásárlása előtt az Ügyfélnek kötelessége a TeamSpeak szerveren egy Szerveradmintól engedélyt kérnie a vásárlásról.

4. A szerződés megszűnése

4.1. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses jogviszony megszűnik az alábbi esetekben:
a) A Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.
b) Közös megegyezéssel történő megszüntetéssel.
c) Az Ügyfél felmondásával, amit a Szolgáltató elektronikus levél (email) címére küldött írásbeli nyilatkozatával kezdeményezhet.
d) Az Ügyfél indokolt felmondásával, az ÁSZF módosítása esetén, amennyiben nem fogadja el a Szerződés egyoldalú módosítását és ezt a Szolgáltató felé elektronikus levél (email) címére küldött írásbeli nyilatkozatával jelez.
e) Az Ügyfél indokolt esetben a Szerverről történő kitiltásakor.

5. Díjak

5.1. A Szolgáltató az Ügyfél számára a Szerverről elérhető egyenleget Pont egységben tart fent, amely játékbeli elnevezése Szerverenként változhat. A Pontok kizárólag a Szerveren a játékon belül használható funkciók vásárlására fordíthatók.
5.2. Pont vásárlás (egyenleg feltöltés, befizetés) esetén a befizetett ellenszolgáltatásért a fizetési felületen feltüntetett Pont mennyiség kerül jóváírásra a jelzett jóváírási arány alapján az Ügyfél egyenlegén.
5.3. A Szolgáltató kizárólag a Szerződés időtartama alatt köteles fenntartani az Ügyfél egyenlegét.
5.4. A Szolgáltató az Ügyfél Pont Egyenlegét indokolt esetben vagy az Ügyfél kérésére pozitív vagy negatív irányba módosíthatja

6. Szolgáltatási feltételek

6.1. A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt az Admin jog és a Pontok használatának lehetőségét korlátozni a karbantartás időtartama alatt.
6.2. A bizonyíthatóan a Szolgáltató hibájából bekövetkezett kimaradás esetén az Ügyfél jogosult az Admin jogának a kimaradt időtartammal történő meghosszabbítását igényelni.
6.3. Az Ügyfélnek kötelessége jelezni a Szolgáltató felé a tudomására jutott minden olyan tényt, amely a Szerverek működését hátrányosan befolyásolhatja vagy a Szolgáltatónak abból anyagi kára keletkezhet.
6.4. Az Ügyfél semmilyen módon nem sértheti a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát.
6.5. Ha az Ügyfél megszegi a Szolgáltató által meghatározott Admin szabályzatot a Szolgáltató vagy a Szerveradmin jogosult az Ügyfél Admin jogát korlátozni, ideiglenesen szüneteltetni vagy véglegesen megszüntetni.
6.6. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szerverek hibás működésével, leállásával vagy megszűnésével kapcsolatban.

7. Ügyfélszolgálat

7.1. A Szolgáltató nem tart fent külön Ügyfél-szolgálatot, viszont bármikor fogad a szolgáltatásokkal kapcsolatos emaileket a hembi@hungarycs.hu címen és ezekre a lehető legrövidebb időn belül válaszol.
7.2. Az Ügyfélnek lehetősége van a TeamSpeak szerveren aktuálisan elérhető Szerveradminok egyikének feltenni a Szerverekkel vagy az Admin jogával kapcsolatos kérdéseit.

8. Panaszkezelés

8.1. A Szolgáltató törekszik a Szerverek és a felhasználható funkciók megfelelő és minőségi szolgáltatására. Azonban, ha az Ügyfélnek panasza van a Szerződés teljesítésével kapcsolatban, a Szolgáltatót megkeresheti a hembi@hungarycs.hu email címen elektronikus levél formájában.
8.2. A Szolgáltató és az Ügyfél vállja, hogy a vitás ügyeket minden esetben próbálja békésen megoldani a TeamSpeak vagy email kommunikációs lehetőségek egyikén.
8.3. Az Ügyfél panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információs hivatalhoz (NIAH):
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36(1)391-1400
Fax: +36(1)391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
8.4. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartózó, megegyezéssel nem rendezhető esetleges jogvitákra kikötik az alábbi bíróság kizárólagos illetékességét:
Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 14.
Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf.:414.
Központi telefonszám: +3672522150

9. Általános rendelkezések

9.1. Az Ügyfél vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Szolgáltató és munkatársai minden olyan eljárással vagy keresettel szemben - beleértve a veszteségekből, perekből, büntető eljárásokból, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi költségből származó anyagi veszteségeket -, amely a Szerverek, az Admin jog vagy a Pontok használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen ÁSZF megszegése esetén merülnek fel.
9.2. A Szolgáltató felé a jelen ÁSZF alapján bármely követeléssel szemben a teljes kötelezettségvállalása (amennyiben más jogszabály másképp nem rendelkezik) arra az összegre korlátozódik, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató részére kifizetett.
9.3. Amennyiben az Ügyfél nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak és a Szolgáltató nem tesz ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ebben az esetben a Szolgáltató jogosult ezen intézkedések jövőbeni megtételére.
9.4. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést, annak átolvasását és értelmezését követően, akaratukkal mindenben megegyezőnek fogadják el és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.